Zastava in himna (klik) EU

Evropska unija je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Obsega območje, veliko 4.324.782 km2 in ima po ocenah več kot 510 milijonov prebivalcev. EU ima enotni notranji trg, ki ga zagotavlja pravni sistem, ki velja za vse države članice.

Cilji Evropske unije so:

 • mir, vrednote, blaginja državljanov
 • območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja
 • trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, konkurenčno tržno gospodarstvo, ki omogoča polno zaposlenost ter družbeni napredek, varstvo okolja
 • boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji
 • znanstveni in tehnološki napredek
 • večja ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter solidarnost med državami članicami
 • spoštovanje bogate kulturne in jezikovne različnosti
 • uvedba ekonomske in monetarne unije z valuto evro

Vrednote

Vrednote EU so skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja:

 • Človekovo dostojanstvo
  Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati, iz njega izhajajo temeljne pravice.
 • Svoboda
  Svoboda gibanja pomeni pravico državljanov, da prosto potujejo in prebivajo v Uniji. Posamezne svoboščine, denimo spoštovanje zasebnega življenja, svoboda misli, vere, združevanja, govora in informiranja, varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
 • Demokracija
  Delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji. Evropski državljani uveljavljajo tudi politične pravice. Odrasli državljani EU imajo pravico voliti in biti izvoljeni na volitvah v Evropski parlament. Državljani EU imajo pravico voliti in biti izvoljeni v državi prebivališča ali domači državi.
 • Enakost
  Načelo enakosti govori o tem, da imajo vsi državljani enake pravice pred zakonom. Načelo enakosti spolov je temelj vseh evropskih politik in evropskega povezovanja in velja na vseh področjih. Načelo enakega plačila za enako delo so zapisali v Pogodbo leta 1957. Neenakosti še vedno so, toda v EU je bil dosežen velik napredek.
 • Pravna država
  EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice. Pravo in sodno varstvo brani neodvisno sodstvo. Končno sodno pristojnost so države članice prenesle na Sodišče Evropske unije in njegove sodbe veljajo za vse.
 • Človekove pravice
  Človekove pravice varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Sem sodijo pravica do nediskriminacije na podlagi spola, rase in narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti, pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do sodnega varstva.

Ti cilji in vrednote so temelj EU in so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

EU je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.

(Visited 212 times, 1 visits today)