URADNE URE TAJNIŠTVA so v času pouka vsak dan od 10. do 12. ure.

Sprejeli vas bosta Metka Brezočnik (poslovna sekretarka) in Simona Štampfer (aministratorka/blagajničarka).

 

Izdaja nadomestnih spričeval

Postopek pri izdaji  nadomestnih spričeval – izpisa iz evidence

1. Skladno s  36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski  dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l.  RS, št. 59/2012) imetnik,  ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o  uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda  nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi IZJAVE – VLOGE (priloga), v  kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne  listine.

2.   Na podlagi določil Zakona o  upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010) je potrebno za

Izdajo dvojnika  dokumenta plačati upravno takso po tarifni skupini 6, v višini 1,80 € za

vsako nadomestno  listino.

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN  obrazcem:

Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska c. 54, 1000  Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0110-0100-0315-637

Koda namena: GOVT

Namen: Upravna taksa po tar. št. 6 – izpis iz evidence

Referenca: SI11-69590-7111002-60000108

Označeno 4-mestno številko izpolnite  glede na število izpisov:

ŠtevilkaNamenznesek
0001Za en izpis iz evidence1,80 €
0002Za dva izpisa iz evidence3,60 €
0003Za tri izpise iz evidence5,40 €
0004Za štiri izpise iz evidence7,20 €

3.  Izjavi obvezno priložite potrdilo o plačilu stroškov izdaje  izpisa iz evidence (sklep 4.

redne seje sveta  zavoda z dne 18.10. 2012).

Stroški izdaje Izpisa  iz evidence znašajo za en izpis  15,00 €:

UPN:

Prejemnik: Gimnazija  in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, Šolska ul. 16, 2342 Ruše

Transakcijski račun:  SI56 0110 0603 0695 964

Koda namena:  GDSV

Namen: Plačilo izpisa  iz evidence

Referenca: SI00     760200

Po 4. odstavku 179. člena Zakona o  splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999,70/2000, 52/2002, 73/2004,  22/2005-UPBI, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,  47/2009, 48/2009, 8/2010, 82/2013) Vam bomo v  roku 15 dni izdali Izpis iz evidence.

(Visited 2.840 times, 2 visits today)