NALOGE DEŽURNEGA DIJAKA

Dežurstvo je obveznost dijaka, zaradi katere lahko izostane od pouka največ enkrat mesečno.

Razporede dežurstev pripravi knjižničarka.

Namen dežurstva je skrbeti za VARNOST ŠOLE in RED pred in v šoli. Dežurni dijaki o ugotovljenih nepravilnostih nemudoma obvestijo dežurne učitelje oz. vodstvo šole.

Ob začetku dežurstva se dežurni dijak javi dežurnemu učitelju.

Za redno opravljanje dolžnosti dežurnih dijakov odgovarjata dežurna učitelja.

Dežurni dijak nastopi dežurstvo ob 7.55 in ga konča ob 14.15. Zamenjava dežurnega dijaka je dovoljena le v izjemnih primerih (pisno preverjanje znanja, zdravstvene težave) ob soglasju dežurnega učitelja.

Dežurna dijaka sedita pri dežurni mizi pri glavnem vhodu. Oba hkrati ne smeta zapuščati svojega mesta.

Dijak je dolžan nadzirati vhod v šolsko stavbo in skrbi za preglednost dežurnega prostora. Svoja opažanja beleži v mapo dežurstva, katero prevzame na začetku dežurstva v tajništvu in jo po končanem dežurstvu vrne v tajništvo ali zbornico.

Zadrževanje drugih dijakov pri dežurni mizi ni dovoljeno.

Dežurna dijaka morata poskrbeti, da bo dežurno mesto urejeno.

Na mestu dežurnega dijaka je dovoljena uporaba prenosnih računalnikov, mobitelov in ostalih elektronskih naprav vendar le takrat in na način, ko s tem ni moteno opravljanje dežurstva kot tudi drugega delovnega procesa na šoli.

V dežurno mapo se za vsak dan ob pričetku dežurstva zapiše ime in priimek dežurnega učenca in dežurnih učiteljev, ki ob koncu dežurstva uradne zabeležke potrdijo z lastnoročnim podpisom.

Dežurni dijak je dolžan voditi evidenco obiskovalcev šole. V ta namen je dolžnost dijaka, da za obiskovalca zapiše: priimek in ime, čas obiska, namen obiska, iskano osebo.

V kolikor obiskovalec šole ne bi hotel dati zahtevanih podatkov, dežurni dijak o tem takoj obvesti tajništvo šole oz. vodstvo šole, dežurnega učitelja ali knjižničarko.

Dežurni dijak lahko spremlja obiskovalca do iskane osebe.

Dežurna mapa je uradni dokument šole, zato je vanjo prepovedano zapisovati neuradne vsebine ali iz nje trgati liste. Zanjo odgovarja dežurni dijak.

Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 1.022 times, 1 visits today)